תושב איי אל: מועצה אזורית לב השרון

תקנון להודעות לתושב

כללי
אנו שמחים על רצונך להצטרף לשירות ההודעות של מועצה אזורית לב השרון (להלן: "המועצה") המבוצע וניתן באמצעות חברת תושב איי אל (להלן: "החברה") ו/או גורמים מטעמן.

השירות ניתן חינם ולא כרוך בתשלום כלשהו, למעט עלויות אשר עשויות להיות לך בהתאם להסכם השימוש האישי שלך עם הספק הסלולרי.
באמצעות סימון הסכמתך בלשונית האישור (להלן: "האישור"), הנך מאשר כי קראת מסמך זה במלואו והסכמת מרצונך החופשי לכל תנאיו, לרבות תנאי ההצטרפות לדיוור מטעם המועצה בקטגוריות אותן בחרת (להלן: "הדיוור").  המועצה רשאית לספק את הדיוור בעצמה או באמצעות גורם הפועל מטעמה או להיעזר בצדדיים שלישיים למתן הדיוור.

בעצם הרשמתך כמשתמש רשום (להלן: "משתמש"), הנני מביע את הסכמתי ומאשר למועצה ו/או מי מטעמה לשלוח למכשיר הטלפון הנייד איתו נרשמתי ו/או כתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינתי ו/או אשר איתה נרשמתי, מסרים בהודעות, ו/או הודעות טקסט ו/או הודעות מייל ו/או הודעות באמצעי אחר.

חלקים מתקנון זה, לרבות הודעות שיישלחו, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהודעות, בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

הסכמה לקבלת הודעות ממועצה אזורית לב השרון

במסירת פרטיך האישיים וברישום לדיוור הנך מאשר את הסכמתך לשימוש בפרטים אותם מסרת לצורך קבלת הודעות מהמועצה ומצדדים שלישיים מטעמה ובשמה של המועצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעות העשויות להיות מוגדרות כ"דבר פרסומת" בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים) – תשמ"ב-1982 (להלן: "הודעות פרסומת"). הנך מודע לאפשרות לקבל תכנים אלה
ומוותר על כל דרישה ו/או טענה בעניין זה.
ידוע לי, כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את פרטיי למועצה ו/או לחברה, ואני עושה כן מרצוני המלא והחופשי, וכי בעצם הסכמתי  להצטרף לדיוור אני מאשר למועצה לצרף את פרטי למאגר המכותבים לקבלת הודעות דיוור מעת לעת. כמו כן,  ידוע לי ואני מסכים  שפרטי  ישמרו על ידי המועצה ו/או גורמים הפועלים מטעמה ולא יועברו לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין ולצורך אספקתו הסדירה של הדיוור.

בעצם מתן האישור הנך הנני מסכים ומאשר למועצה ו/או גורמים הפועלים מטעמה כי השימוש ו/או האחסון ו/או השמירה של המידע אותו מסרתי ו/או איסופו במערכות המידע לא ייחשבו כפגיעה בפרטיותךי ולא יזכו אותךי בכל סעד ו/או טענה ו/או דרישה ו/או פיצוי כלשהו. 

ההצטרפות הנה ללא תשלום וכל משתמש מעל גיל 13 רשאי להצטרף לקהל מקבלי ההודעות. המועצה רשאית למחוק משתמש שאינו עומד בתנאים אלה ו/או עושה שימוש לרעה במערכת. בעצם האישור הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
בעצם הסכמתך הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה לעניין קבלת הדיוור  ו/או אי קבלת הדיוור ו/או קבלת מידע שלא בקטגוריות אליהן נרשמת.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפיץ באמצעות רשימת הדיוור פרסומים שלא יהיו תואמים בהכרח לתחומים אליהם נרשמת וכן הודעות מידע כלליות, לרבות הודעות חירום, מטעם המועצה, לרבות הודעות העשויות להיחשב הודעות פרסומת. בעצם הסכמתך לדיוור הנך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בעניין תוכן ההודעות, תדירותן, מועד הפצתן וכן עלויות כלשהן העשויות להיגרם לך כתוצאה מקבלת ההודעות.

הסרה מהדיוור ניתנת לביצוע באמצעות הקישור להסרה שיצורף לכל פרסום שיישלח אליך ו/או באמצעות הודעת דואר רשום לכתובת מועצה אזורית לב השרון בכתובת דואר תל מונד, מיקוד 40600. במקרה של הסרת הסכמתך יוסרו נתוניך בתוך זמן סביר מהמאגר ותפסיק לקבל הודעות מטעם המועצה באמצעות מערכת זו. ייתכן כי תמשיך לקבל הודעות מהמועצה באמצעים אחרים. ייתכן ובמקרי חירום תקבל הודעות מהמועצה באמצעות מערכות החברה..

בעצם הצטרפותך והסכמתך לתנאי השימוש, הנך מסכים ומאשר כי מידע, לרבות פרטים אישיים ומידע נוסף, יוחזקו במאגר מידע וכי במידע זה יעשה שימוש על פי שיקול דעת המועצה ובהתאם להוראות כל דין. 

בעצם טבען של מערכות מידע, קבלת המידע תלויה וכפופה לפעילות תקינה של מערכות המידע העירוניות ומערכות של צדדים שלישיים. הנך מתחייב לעדכן מיידית על כל שינוי בפרטיך האישיים ועל כל מניעות לקבל את הדיוור כאמור. המועצה ו/או הגורמים הפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם, לרבות לצד שלישי, כתוצאה מאי עדכון הפרטים האישיים במועד. 

המועצה והגורמים הפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל פרסום אחר מהאתר והנך מוותר על כל טענה לעניין זה. המועצה רשאית להחליט בכל עת וללא הודעה מוקדמת על הפסקת פעילות האתר.

תושב איי אל: מועצה אזורית לב השרון